Informacja związana z przetwarzaniem danych osobowych

Z uwagi na zmianę stanu prawnego dotyczącego ochrony praw i wolności osób fizycznych, w szczególności prawa do ochrony danych osobowych i tożsamości, jesteśmy zobowiązani przekazać Państwu informację w zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych.

25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej jako: ogólne rozporządzenie o ochronie danych/RODO/rozporządzenie 2016/679.

Rozporządzenie 2016/679 jest aktem prawnym, które w sposób kompleksowy reguluje wszelkie kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych. Jednym z wielu obowiązków nałożonych na administratora danych, czyli Dom Opieki „u Boromeuszek” sp. z o.o. Cieszynie przy ulicy Góry Rynek 6 jest przekazanie stosownych informacji osobom, których dane dotyczą.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Dom Opieki „u Boromeuszek” sp. z o.o. Cieszynie przy ulicy Góry Rynek 6.

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – abi@medialearning.pl

3) podane dane osobowe uzyskane przez Administratora zostały pobrane celem realizacji umowy zawartej przez Państwa z Administratorem, ich podanie było i jest dobrowolne, niemniej jest ono niezbędne do realizacji przez Administratora umowy.

4) podane dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w następujących celach:

 1. a) realizacji umowy zawartej przez Państwa z Administratorem bądź do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
 2. b) zapewnienia opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego na podstawie Art. 9 ust.1 lit. h ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
 3. c) wystawienia faktury (rachunku) oraz do celów księgowych,
 4. d) obrony Administratora przed ewentualnymi roszczeniami oraz w celu dochodzenia przez Administratora roszczeń.

5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa

6) Państwa dane osobowe nie będą służyły zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

7)Państwa dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres obowiązywania umowy do czasu:

 1. a) upływu okresu przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych wynikających z umowy,

albo

 1. b) do czasu przedawnienia zobowiązań podatkowych wynikających z tejże umowy.

8) posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, uzupełnienia, usunięcia, prawo do przenoszenia danych a także prawo wniesienia sprzeciwu.

9) mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z przeciwdziałaniem COVID-19

Państwa dane przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO).

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Dom Opieki „u Boromeuszek” sp. z o.o. Cieszynie przy ulicy Góry Rynek 6,
 2. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych z którym kontaktować można się poprzez adres email: abi@medialearning.pl
 3. Cel i podstawa prawna przetwarzania:

Przetwarzanie danych podopiecznych i ich rodzin, mierzenia temperatury.

Przetwarzanie powyższych danych jest niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym (Art. 9 ust. 2 lit. g RODO), niezbędne ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego, takich jak ochrona przed poważnymi transgranicznym zagrożeniami zdrowia (art. 9 ust. 2 lit. i RODO) na podstawie wytycznych przeciwepidemicznych wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego w związku z art. 17 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374), art. 8a ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z dnia 2019r. poz. 59, oraz z 2020r. poz. 322,374,567).

 1. Podanie danych osobowych jest niezbędne celem przeciwdziałania rozpowszechnianiu się COVID-19.
 2. Odbiorcami Państwa danych mogą być podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz upoważnieni pracownicy Administrator.
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania zagrożenia epidemicznego, a po tym czasie mogą być przechowywane zgodnie z odrębnymi przepisami bądź wytycznymi właściwych organów.
 4. Mają Państwo prawo: żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.
 5. Ponadto przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w momencie uznania, że Państwa dane są przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa.
 6. Państwa dane nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.