Projekt „Aktywni seniorzy w Cieszynie”

Od 1 lutego 2017 roku do 31 października 2017 roku Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Rodziny SILOE IN NOBIS realizowało Zadanie 3 projektu pod nazwą „Aktywni seniorzy w Cieszynie”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.2.Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – RIT.

Projekt prowadzony był przez gminę Cieszyn. (http://aktywniseniorzywcieszynie.pl/index.html)

Celem Zadania 3 było utrzymanie, wspieranie i poszerzanie niezależności osobistej oraz aktywności 13 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ubóstwem, szczególnie niepełnosprawnych i niesamodzielnych; Stowarzyszenie świadczyło usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze, terapię zajęciową oraz inne formy zajęć i warsztatów. Uczestnikami Zadania były osoby po 60 roku życia, zagrożone wykluczeniem społecznym i ubóstwem, ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych, które poprzez udział w zadaniu zwiększyły swoją motywację do działania i nauczyły się funkcjonowania w środowisku lokalnym, zgodnie ze swoimi możliwościami psychofizycznymi.

Zadanie realizowane było w siedzibie Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rodziny SILOE IN NOBIS ul. Górny Rynek 6 w Cieszynie. W zadaniu udział wzięło 13 uczestników – 6 kobiet i 7 mężczyzn. Beneficjenci projektu spotykali się od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 oraz w weekendy  (co druga sobota i co druga niedziela). W ramach projektu uczestnicy korzystali z dwóch przerw kawowych, obiadu oraz podwieczorku. Zajęcia z terapii zajęciowej obejmowały formę indywidualną oraz grupową, różne rodzaje, metody oraz techniki terapii zajęciowej. Każde zajęcia dostosowane były do potrzeb oraz możliwości uczestników projektu.

W ramach zadania zrealizowano następujące zajęcia:

Zajęcia organizacyjne – zapoznanie z zasadami BHP obowiązującymi w siedzibie Stowarzyszenia, zapoznanie z regulaminem obowiązującym w projekcie.

Zajęcia integracyjne – wspólne gry i zabawy, pogadani, ćwiczenia warsztatowe przeprowadzone zostały w celu zapoznania się uczestników oraz pracowników.

Ćwiczenia usprawniające – zabawy rekreacyjne, zabawy w grupie lub indywidualne, fizjoterapia, gimnastyka ogólnousprawniająca, przeprowadzone zostały w celu polepszenia sprawności fizycznej uczestników.

Zajęcia z dietetykiem/trening kulinarny – połączony z pogadanką na temat zdrowego odżywiania, właściwości odżywczych produktów oraz półproduktów. Istotnym punktem  tych zajęć było wspólne przygotowanie potrawy, deseru oraz wspólne degustowanie przygotowanego posiłku. Dla osób mieszkających często samotnie ten fakt miał istotne znaczenie.

Zajęcia prozdrowotne – zajęcia z wykwalifikowaną pielęgniarką, która dokonywała pomiaru stężenia glukozy we krwi, pomiaru ciśnienia, omawiając jednocześnie tematy, którymi seniorzy byli zainteresowani (np. wartości odżywcze witamin, wykonywanie opatrunków, przeciwdziałanie otyłości).

Prelekcje – o różnorodnej tematyce, seniorzy mogli wysłuchać wykładu następujących osób: starszego aspiranta  Wydziału Ruchu Drogowego Komedy Powiatowej w Cieszynie, pracowników naukowo-dydaktycznych Uniwersytetu Śląskiego, ratownika medycznego, członkini Polskiego Związku Osób Niewidomych, pracowników Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie, itp.

Choreoterapia – terapia tańcem, nauka tańca towarzyskiego oraz tańców regionalnych.

Filmoterapia – terapia filmem, wyświetlane są różne gatunki filmów zgodnie z zainteresowaniem uczestników zadania.

Zajęcia rekreacyjne – wycieczki (np. Górki Wielkie Chlebowa Chata, Muzeum Zofii Kossak-Szatkowskiej, Dębowiec- tężnia solankowa, Zamek Prezydencki w Wiśle, wyjazd do gospodarstwa agroturystycznego w Istebnej), wyjście do Teatru im. Adama Mickiewicza na koncert w ramach Międzynarodowego Studenckiego Festiwalu Folklorystycznego, spacery uliczkami Cieszyna, wyjścia do ogrodu, zwiedzanie muzeum (np. Muzeum Kościoła Jezusowego, Muzeum Sióstr Boromeuszek), pikniki na świeżym powietrzu (np. Piknik Rodzinny), pieczenie placków ziemniaczanych

Biblioterapia – indywidualne czytanie prasy, książek, spotkania poetyckie z regionalnymi poetami (np. z Panią Krystyną Kurzycą).

Zajęcia fotograficzne – nauka wykonywania zdjęć, pamiątkowe zdjęcia portretowe oraz grupowe, prelekcja na temat historii fotografii.

Zajęcia z zakresu kreowania wizerunku – spotkanie z fryzjerem, każdy chętny uczestnik zadania mógł skorzystać z usług fryzjerskich.

Zajęcia komputerowe –  nauka korzystania z komputera oraz Internetu.

Muzykoterapia – czynna oraz bierna, wspólne śpiewanie, słuchanie muzyki.

Ludoterapia – gry i zabawy cieszą się dużym zainteresowaniem projektu, np. gry planszowe, bulle, itp.

Plastykoterapia – wykonanie kwiatów techniką origami, ozdabianie przedmiotów użytkowych techniką decoupage, szycie kosmetyczek, wykonanie dekoracyjnej poduszki.

Uczestnicy zadania mogli skorzystać również z porad pracownika socjalnego oraz psychologa jak również z opieki fizjoterapeutów (codzienna gimnastyka).

Zajęcia z pracownikiem socjalnym – udzielanie porad, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych.

Konsultacje z psychologiem – zgodnie z potrzebą  rozmowy indywidualne lub grupowe.

Na uwagę zasługuje aspekt integracyjny, uczestnicy zadania 2 i zadania 3, spotykali się w ramach organizowanych przedsięwzięć.