Kategorie
Uncategorized

Pozyskanie grantu dla Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego Sióstr Boromeuszek w Cieszynie

Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza informuje, iż uzyskało dla Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego grant finansowy w ramach projektu ”Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno – opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego na podstawie umowy zawartej w dniu 30 czerwca 2020 r. pomiędzy Skarbem Państwa – Ministerstwem Zdrowia, a Narodowym Funduszem Zdrowia.

Grant składa się z dwóch części. Część A grantu jest przeznaczona na wypłatę dodatków do wynagrodzeń dla pielęgniarek, fizjoterapeutów, opiekunów medycznych oraz osób sprzątających, które ze względów bezpieczeństwa i ograniczenia ryzyka zakażenia COVID -19 ograniczyły swoje zatrudnienie do jednego miejsca pracy w okresie, który obejmuje projekt. Natomiast część B grantu – na dofinansowanie zakupu środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji dla personelu Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego.

W dniu 30 października 2020 roku została podpisana umowa,
w ramach której ZOL Sióstr Boromeuszek w Cieszynie
otrzymał grant finansowy
w łącznej wysokości 253 027,99zł, z tego:
część A grantu w wysokości: 221 770,54 zł
oraz część B grantu w wysokości: 31 257,45 zł.

Dodaj komentarz